بخش‌های اصلی بخش‌های اصلی

افراد افراد

ریاست موسسه: دکتر پیروز حناچی

پست الکترونیک: pirouzhanachi@ut.ac.ir

 

 

معاونت پژوهشی: دکتر سیاوش صابری

پست الکترونیک: s.saberi@ut.ac.ir