بخش‌های اصلی بخش‌های اصلی

میراث صنعتی ایران میراث صنعتی ایران

اخبار میراث صنعتی ایران اخبار میراث صنعتی ایران

نخستین کنفرانس بین المللی
نخستین کنفرانس بین المللی "حفاظت از میراث قرن بیستم؛ از معماری تا منظر"

مؤسسه پژوهشی فرهنگ و هنر پردیس هنرهای زیبا با همکاری Docomomo Internationa (کمیته بین المللی حفاظت و مستندنگاری میراث معماری و شهری مدرن) و...