بخش‌های اصلی بخش‌های اصلی

امور اجرایی امور اجرایی

مؤسسه پژوهشی فرهنگ وهنر دانشگاه تهران با توجه به رسالت خود در گسترش دانش برای همگان اقدام به برگزاری رویدادهای آموزشی معتبر داخلی و بین المللی در عرصه فرهنگ و هنر می نماید.

اخبار امور اجرایی اخبار امور اجرایی